FRYDERYK KRUMPEL - PREKURSOR GEOLOGII KOPALNIANEJ W KRÓLESTWIE POLSKIM

Jednym z pierwszych geologów pracujących na terenie Okręgu Zachodniego był Fryderyk (Fridrich) Wilhelm Krumpel (ur. 1792 w Freibergu – zm. po 1855 r.). Jego ojciec prawdopodobnie pracował w górnictwie i był specjalistą od przeróbki (płukania) rud metali. Po ukończeniu dwóch klas gimnazjum, a miało to miejsce prawdopodobnie w 1806 r., Krumpel rozpoczął naukę w Szkole Górniczej (Bergschule Freiberg), gdzie uczono go rachunków, rysunków i języka niemieckiego. Poza tym podejmował się różnych, odpłatnych, prac górniczych w zakładzie płuczkowym górnictwa rud. Jako siedemnastolatek, na Wielkanoc 1809 r., po otrzymaniu, z bardzo dobrymi ocenami, świadectwa ukończenia Szkoły Górniczej, złożył podanie do Akademii Górniczej we Freibergu, z prośbą o możliwość podjęcia bezpłatnej nauki. W latach 1809-1813 pobierał w tej uczelni nauki w zakresie: górnictwa, geognozji, matematyki czystej, stosowanej i wyższej, fizyki, prawa górniczego, marketingu praktycznego, prowadzenia rejestrów, mineralogii, kreślarstwa i budownictwa cywilnego. W trakcie studiów oraz później (w latach 1814-1815) Krumpel pracował w różnych kopalniach we Freibergu i w okolicy. Były to tzw. „wolne prace” (wykonywane za wynagrodzeniem), dzięki którym mógł zarobić na swoje utrzymanie. Otrzymywali je najczęściej studenci posiadający dobre wyniki w nauce lub z powodów socjalnych (ubóstwo rodziców lub ich brak, a ojciec Krumpla zmarł przed jego wstąpieniem do Akademii Górniczej)[1].

30 VII 1816 r. Fryderyk Krumpel złożył w Urzędzie Górniczym we Freibergu, wniosek o przyjęcie do pracy w polskim górnictwie. Prawdopodobnie, jesienią tego roku, przyjechał już do pracy w Kielcach. Zachowała się w archiwum Akademii Górniczej we Freibergu charakterystyka Krumpla, raczej negująca jego kwalifikacje zawodowe[2]:

Krumpel udał się tutaj [...] by prosić ustnie o świadectwo bytności na tutejszej Akademii Górniczej i uzyskał takowe w zwykłej formie,[...] wyraził chęć, ponieważ jak wiadomo jest w Polsce zapotrzebowanie na urzędników górniczych, by poszukiwać tamże sposobności dla swego przyszłego zamieszkania, wobec braku dostatecznego utrzymania i przy bardzo małych widokach na zapewnienie mu zatrudnienia w tutejszej służbie górniczej. [...] Ponadto tenże, Krumpel, choć na tutejszej Akademii sprawował się dobrze i nie był nie pilny, jest jednak osobnikiem o średnich zdolnościach i wiadomościach. Pierwsza próba jego wykorzystania w tutejszej służbie zawiodła, była mu, bowiem tymczasowo powierzona funkcja protokolanta w Altenberg, którym to obowiązkom nie mógł w żadnej mierze sprostać. Nie odmawiając mu z tego powodu całkowicie przydatności do innego stanowiska, nie budzi naszym zdaniem żadnych wątpliwości, ze tutejsza służba górnicza może bez szkody obejść się bez niego”.

Od 1819 r. pracował już jako przysiężny w dozorstwie Miedzianogórskim, a począwszy od 1820 r. na stanowisku podinżyniera w Głównej Dyrekcji Górniczej (do 1822 r.). Następnie (od 1828 r.) zatrudniony był jako markszajder, a od 1830 r. został inżynierem górniczym w dozorstwie Olkusko-Siewierskim[3]. W związku ze zdaniem służby w Okręgu Zachodnim na rzecz Jana Mariana Hempla, przeszedł do pracy w Okręgu Wschodnim, na stanowisko Naczelnego Zawiadowcy w Oddziale Kopalń. Odbyło się to 17 V 1847 r., na podstawie pisma skierowanego do Aleksandra Polliniego, Naczelnika Okręgu Zachodniego[4]:

„Inżynier kopalń Fryderyk Krumpel przeznaczony został na wakującą posadę p.o. Naczelnego Zawiadowcy kopalń Okręgu Wschodniego [...]. Na miejsce P. Krumpla Wydział przeznaczył P. Jana Hempla dotychczas w Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa pomieszczonego, tenże P. Hempel oprócz obowiązków inżyniera kopalń, wypełniając będzie obowiązki, jako pomocnik naczelnika Oddziału Kopalń Okręgu Zachodniego, a to wielkiej bliższego wskazania instrukcji, które naczelnik przy kopalniach otrzymasz”.

Należy zaznaczyć, że Fryderyk Krumpel wykładał także (z przerwami) w Akademii Górniczej (Szkole Akademiczno-Górniczej) w Kielcach, w latach 1816 [?] – 1830 [?],  następujące przedmioty: rysunek topograficzny, inżynierię górniczą oraz markszajderię[5]. W początkowym okresie swojej pracy w Kielcach Fryderyk Krumpel opracował także szereg pierwszych map kopalń z rejonu Gór Świętokrzyskich. Wśród nich na wymienienie zasługuje plan kopalni miedzi w Miedziance (1818 r.)[6].

Krumpel sprawdził się w górnictwie Królestwa Polskiego i zrealizował szereg zadań mających niemal podstawowe znaczenie dokumentacyjne. Wśród zachowanych, rękopiśmiennych, materiałów kartograficznych wiele jest autorstwa samego Krumpla. Stanowiły one przez lata podstawę do uzupełnień, a często w oparciu o nie wykonywano następne dokumenty. Są to przede wszystkim plany i mapy sytuacyjne kopalń oraz wykonywanych robót górniczych. Niestety rzadko zawierają informacje geologiczne, dotyczące występowania i jakości kopaliny.

Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych można stwierdzić, że Fryderyk Krumpel, w czasie swojej pracy w Okręgu Zachodnim (w latach 1816 - 1848), opracował lub współpracował przy wykonaniu 131 planów i map geologiczno-górniczych (samodzielny autor 114 opracowań). Był geologiem uniwersalnym, podejmującym się różnej tematyki. Świadczyło to zapewne o jego profesjonalizmie, jak i znajomości przedstawionych zagadnień złożowych. W materiałach można odnotować stosowanie języka niemieckiego, jak i polskiego. Wśród grupy map związanych z lokalizacją kopalń można wymienić między innymi: Situationsplan de Redengruben und Konstatinhutten Arbeiter-kolonie bei Dąbrowa”, pochodzący z 1833 r., a uzupełniany do 1839 r.[7] oraz Situations-plan and Nivellation Risse der Xawery Steinkohlen-Grube bei Będzin und Reden-Steinkollen-Grube bei Dąbrowa behufs der zwischen diesen beidem Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage, który został wykonany w 1833 r., a był uzupełniany przez następnych dziesięć lat[8]. Mapa ta jest dodatkowo wzbogacona o pięć przekrojów geologicznych, które są wykonane zarówno po rozciągłości i po upadzie warstw węgla. Wydaje się, że stanowiła ona przez dłuższy czas kartograficzny szkic dokumentacyjny, na który nanoszono sukcesywnie wszelkie zmiany eksploatacji na kopalni „Reden” i „Ksawery”, jak też całą sytuację terenową, w postaci przebiegu ulic, usytuowania domostw oraz Huty Bankowej, jako zakładu położonego centralnie pomiędzy wymienionymi kopalniami węgla. Jest to prawdopodobnie pierwszy plan Dąbrowy [Górniczej]. Natomiast wśród map specjalistycznych, dokumentujących poszczególne kopalnie warto, między innymi, wymienić: Rzut poziomy kopalni węgla Felix w Niemcach. Zdjęty w miesiącu październiku 1827 r. przez markszajdra Krumpel, z zaznaczonym kierunkiem północy, a który był uzupełniany przez autora w latach 1842-1844[9]. Plan jest dokładny, przedstawia sytuację podziemną i przebieg wyrobisk, wykonanych po upadzie pokładu. Zaznaczone są poszczególne partie złoża, filary odbudowane i przeznaczone do odbudowy. Obok dwóch przekrojów geologicznych jest zamieszczony także profil otworu wiertniczego, z podaniem szczegółów dotyczących głębokości otworu (38,905 łatrów), miąższość pokładu węgla (2,10 łatra), kąt upadu (19o) oraz informacje na temat charakteru spągu pokładu. Innym przykładem jest mapa Rzut poziomy zachodniej części kopalni węgla kamiennego Felixw Niemcach (z powodu wybuchłego ognia w 1826 roku zatopionej), bez zaznaczonego kierunku północy[10]. Plan był uzupełniany w latach 1840-1843, gdy noszono się z projektem rozszerzenia eksploatacji na kopalni. Załączone są także dwa przekroje geologiczne, sporządzone w skali planu głównego: Przecięcie podłuż warstwy w części zachodniej (po upadzie), z przedstawieniem formy zalegania pokładu oraz Profil przez chodnik nr 3 podług kierunku warstwy węgla (po rozciągłości) przedstawiający elementy tektoniki (uskoki) w części zachodniej: „Uskok [...] odcina zupełnie węgle” oraz małe uskoki w części wschodniej. Dodatkowo załączony jest profil otworu wiertniczego, o głębokości około 40 łatrów (Przecięcie pokładów przez Bohrloch), z następującym opisem warstw skalnych:

„Piasek miałki. Glina czerwona z piaskiem. Ruda żelazna. Łupek siwy. Piaskowiec biały. Łupek siwy. Piaskowiec twardy. Łupek i ił siwy. Piaskowiec. Łupek siwy brunatny twardy. Piaskowiec twardy. Pokład węgla twardego. Piaskowiec siwy z brunatnym”.

Interesującą mapą jest także opracowanie: Rys pionowy i poziomy kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową, wykonana w 1827 r.[11]. Była sukcesywnie aktualizowana, a ostatni zapis pochodzi z 20 I 1843 r. Na wspomnianej mapie, która nie posiada żadnego punktu odniesienia, nie zaznaczono również kierunku północnego, jak na wielu innych dziewiętnastowiecznych opracowaniach kartograficznych. Praca ta zawiera natomiast szereg informacji dotyczących eksploatacji węgla: opis poszczególnych pięter (poziomów) wydobycia - „wierzchnie” i „spodnie” oraz filary i strefy wybrane zapełnione kamieniem (podsadzką kamienną). Umieszczono także lokalizację otworów wiertniczych, szybów i kanałów odprowadzających wodę. Na arkuszu znajdują się także dwa przekroje, wykonane w takiej samej skali jak mapa, przeprowadzone po rozciągłości oraz po upadzie pokładu węgla. W narożu mapy umieszczono tekst bardzo interesującej „Uwagi”, o treści:

„1. Kopalnia węgla kamiennego Reden ma za cel odbudowę pokładu węgla znacznej grubości, dla osuszenia tegoż pokładu z wody, pędzona jest Sztolnia w odległości ⅛ mili od rzeki Przemszy i na koniec w kierunku północno wschodnim do 850 łatrów długości jest doprowadzona.

2. Pokład węgla Reden ma szczególne kierunki [...], Główny zaś kierunek na godzinę 9,4½. Upad tego pokładu jest południowo zachodni w szczególności w wybudowie Sztolni 12o, na wybudowie przy Koloniach 11o50’ do 13o30’, przy Szybie Geplowym [...], na wybudowie pod Lasem 12o55’, pod Szybem Maszynowym 13o12’, czyli w przecięciu 12 2/3 stopnia.

3. Grubość pokładu podobnie nie jest wszędzie jednakowa i tak w budowie Sztolni 2 ½ do 3 łatrów, na wybudowie przy Koloniach 3 ½ do 4 łatry, na wybudowie pod Lasem [...]  Strop, czyli nadkład (Dachgebirge) stanowi niebieskawa glinka, łupek ilasty i miejscem żółtawy piaskowiec. Za podkład (Liegende) służy niebieskawy twardy piaskowiec”.

Wśród nielicznych zachowanych profilów otworów wiertniczych oraz przekrojów pokładów węgla kamiennego, autorstwa Fryderyka Krumpla, na uwagę zasługuje: Przecięcie pokładów węgla kamiennego w kopalniach Reden i Xawery. Sporządzone w miesiącu czerwcu 1846 przez markszajdra Krumpel [12]. Załączone przekroje („A. Na kopalni Xawery” oraz „B. Na kopalni Reden”) przedstawiają następstwo litologiczne warstw skalnych, z podziałem na dwa piętra eksploatacji. Na kopalni „Ksawery” pokład węgla posiada szczegółowy opis z podziałem warstw na węgle miękkie i twarde oraz mające przerosty łupku. Niestety nie zaproponowano żadnej korelacji, mimo, że eksploatowane pokłady węgla zaliczono do tej samej grupy wiekowej. Przykładem opracowanej korelacji warstw skalnych jest: Durchschnittrisse mehrerer in der Gegend zwischen der Bankhütte und Redengrube niedergebrachten Bohrlöcher, Dukkeln und eines Schachtes. Aufgenommen und ausgearbeitet im Jahr 1846 von Markscheider Krumpel [13]. Plan posiada podziałkę transwersalną i zbiorczą legendę („Erklärung der Zeichen”), sporządzoną w języku polskim, która przedstawia poszczególne warstwy skalne. Oprócz podziału litologicznego z następującymi poziomami: ziemia urodzajna, ił siwy, kamień piaskowcowy biały, siwy, żółty, piasek biały, siwy, łupek siwy, węgiel miękki, twardy, zbyt twardy, łupek palny, przedstawione są także podziały „mas pokładowych” na grupy, uwzględniające węgiel typu „koax” („koks”). Otwory wiertnicze i szybiki (w sumie jedenaście) mają głębokość do 15-17 łatrów i ukazują nachylenie warstw w granicach 30-500. Na mapie zaznaczono klasyczne przekroje łączące warstwy, na przykład między otworami: XII-10, III–II-4. Wykazana jest ich wzajemna korelacja, ale w jednym z przypadków (otwór XII i szybik 10), autor wykazał się brakiem informacji dotyczących zalegania pokładów węgla i nie oznaczył uskoku, a tylko bardzo duży upad, przekraczający 500.

Nielicznymi opracowaniami kartograficznymi są mapy dokumentujące złoża innych kopalin (poza węglem kamiennym i galmanem). Jedną z nich jest Rzut poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach, wykonany w 1842 r. i uzupełniany do 1845 r.[14]. Na mapie oznaczono kierunek północy, a przedstawiony w prawym narożu znajduje się „Rzut pionowy” (przekrój geologiczny), wykonany w skali 1:1000 (łatry). Praca przedstawia także szereg informacji górniczych o filarach odbudowanych, „przysposobionych” i przeznaczonych do odbudowy. Kopalnię „August” pokazuje także Plan sytuacyjny kopalni glinki ogniotrwałej August we wsi Mierzęcicach[15]. Jest to plan zdecydowanie ciekawszy od poprzedniego, stworzony w latach 1827-1855 przez Michała Kosseckiego, Fryderyka Krumpla, Ludwika Skupieńskiego, Józefa Cieszkowskiego i Jana Hempla. Sukcesywnie domierzane prace górnicze od 1843 r. (rozpoczęte jeszcze, przez Krumpla) były związane z planowanym rozszerzeniem eksploatacji. W związku z tym naniesiono na mapę szybiki i dukle. Warto zauważyć, że plan ten, jak i inne, stanowił podstawę do sporządzania kopii, często różniących się treścią od „oryginału”. Przykładem jest skopiowany, prawdopodobnie po 1827 r., przez Ludwika Skupieńskiego (współpracownika Krumpla), - Plan sytuacyjny kopalni glinki ogniotrwałej August w wsi Mierzęcicach. Ów plan o dopracowanej szacie graficznej i kolorystycznej, posiada połączone informacje zawarte na innych pracach i ma zdecydowanie lepiej dopracowaną szatę graficzną i kolorystyczną. Był uzupełniany w latach 1844 - 1855[16].

Z chwilą rozpoczęcia pracy przez Fryderyka Krumpla roboty górnicze były prowadzone przede wszystkim w rządowych kopalniach węgla „Tadeusz” w Strzyżowicach i „Reden” w Dąbrowie[17]. Otwarcie huty cynkowej (zespołu hut „Konstanty”) w Dąbrowie spowodowało, bowiem konieczność zwiększenia wydobycia węgla, jak i dostarczenie odpowiedniej ilości galmanu[18]. Zapewne pod kierownictwem Krumpla, były prowadzone prace poszukiwawcze. Zachowane z nich sprawozdania niewiele niestety wnoszą w całokształt wiedzy na temat historii rozpoznania geologicznego. Są to odręczne notatki sporządzone w języku niemieckim, słabo czytelne, pozbawione szczegółów lokalizacji rowów i dukli poszukiwawczych. Głównie zajmują się ekonomiczną stroną wykonania samych prac i zawierają rozliczenia kosztów[19].

Należy zaznaczyć, że płytkie kopalnie zlokalizowane na terenie Okręgu Zachodniego, o niewielkich zasobach surowców, wyczerpywały się bardzo szybko. Głębiono, więc nowe szyby lub przebijano krótkie sztolnie obok wybranych już obszarów. W ten sposób kopalnie „wędrowały” niemalże w terenie[20]. Do ich stabilizacji na powierzchni terenu przyczyniły się sztolnie odwadniające. Przez dłuższy okres nie rozróżniano robót przygotowujących złoże do eksploatacji od prac eksploatacyjnych. Z biegiem czasu nastąpiło rozróżnienie wyrobisk, uzależnione przede wszystkim, w przypadku węgla kamiennego, od grubości pokładów[21]. Zdecydowany wzrost wydobycia i powstanie nowych kopalń związany był z zastosowaniem maszyn parowych do odwadniania górotworu. Umożliwiło to przejście na głębsze poziomy eksploatacji, ale tym samym spowodowało wzrost ilości problemów towarzyszących działalności geologiczno-górniczej.

Kartowanie kopalń nie zawsze odbywało się według układu współrzędnych. Wprowadzenie ich, na dużą skalę, nastąpiło w Okręgu Zachodnim dopiero z chwilą rozpoczęcia pomiarów przy użyciu teodolitu[22]. Początkowo były to układy lokalizacji punktów, ograniczone do jednej kopalni. W okresie budowy w Okręgu Zachodnim zakładów przemysłowych, jak i osiedli robotniczych, zadanie polegające na opracowywaniu map lokalizacji było priorytetem. Pomiary, nanoszenie na mapy budynków, domów, a tym samym i określenie granic poszczególnych działek. Było realizowane przede wszystkim przez samego Fryderyka Krumpla.

Wyodrębnienie spośród wykwalifikowanych mierniczych grupy osób zajmujących się geologią kopalnianą następowało powoli. Wiązało się ono przede wszystkim z samoedukacją (wobec braku specjalistycznego szkolnictwa), popartą praktycznym doświadczeniem. Realizacja map i planów geologiczno-górniczych mogła następować tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonych obserwacji. Polegały one na określaniu na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach górniczych rozciągłości i upadu pokładów, określeniu wysokości i kierunku uskoków, pomiarach łupliwości skał oraz rejestracji i lokalizacji miejsc występowania tąpań i pożarów. Naniesione wyniki obserwacji wymagały utrwalenia na odpowiednim materiale. Plany sporządzano na bardzo grubym brystolu, który nie podlegał szybko wpływom atmosferycznym, ale jednak zdejmowane z niego odległości i kąty posiadały dość duże rozbieżności. Dopiero zastosowanie urządzeń pomiarowych i obliczeń trygonometrycznych, pozwoliło na odsunięcie na dalszy plan, jakości materiałów rysunkowych. Obliczeń, bowiem nie dokonywano już z papierowego planu, a na drodze analitycznych zadań.

Plany i mapy były często ręcznie kolorowane przy użyciu farb. Wiele z nich jest dowodem na to, że przywiązywano bardzo duże znaczenie do dokumentowania wykonywanych prac górniczych, jak również podkreślano ich aspekty wizualne. Szereg opracowań kartograficznych sporządzano specjalnie dla władz zwierzchnich. Często przygotowywano wręcz odrębne zestawy, odpowiednio opakowane na tę okazję. Obowiązek ścisłej rejestracji aktualnego stanu robót górniczych, jak i stwierdzonych faktów geologicznych nie był zawsze sumiennie realizowany. Świadczą o tym liczne plany i mapy sporządzone dla potrzeb eksploatacji. Ich dokładność nie zawsze była wystarczająca. Często nie posiadają elementów ułatwiających lokalizację w terenie i są pozbawione podziałki. Elementy geologii były umieszczane schematyczne i w uproszczeniu. Dużą rzadkością są wszelkiego rodzaju korelacje pokładów i formacji skalnych. Należy stwierdzić, że w takim przypadku użytkowa strona (górnicza) planu była ważniejszą od strony dokumentacyjnej (geologicznej).

* * *

OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE WYKONANE PRZEZ FRYDERYKA KRUMPLA

Zestawienie zostało opracowane na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych i obejmuje okres 1816 – 1848. W zestawieniu przyjęto następujący schemat: numer, tytuł opracowania kartograficznego, rok wykonania, nazwisko i imię autora, (jeżeli plan lub mapa była uzupełniane przez Fryderyka Krumpla), dane dotyczące wykonania uzupełnień oraz informacje na temat miejsca przechowywania, a także wymienienia (wym.) w innych materiałach archiwalnych.

Uwaga: AGD to zbiór Archiwum Górniczego Dąbrowy [Górniczej], który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Katowicach, a sygn. 280 – Plany i mapy, oznacza numer opracowania kartograficznego w spisie Plany i mapy, natomiast sygn. 331 - oznacza numer zespołu archiwalnego, w którym wymieniono opracowanie kartograficzne. AGADG to zbiór map w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. WUG to zbiór Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, który wchodzi obecnie w skład zbiorów Archiwum Państwowym w Katowicach. Tytuły planów i map opracowanych w języku niemieckim zachowano w pisowni oryginalnej.

-      Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic Sławkowa i Olkusza zaznaczeniem kopalnigalmanu i kruszcu ołowianego – 1816 [?]. Z: Jerzy Schumann [?]. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Sytuacja i profil terenów kopalnianych Strzyżowice – 1819 - uzupeł. Fryderyk. Krumpel Autor: Krzysztof Buchbach. Uzupeł.: Józef Cieszkowski– 1820. AGAD 565-13.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden z sztolnią Ulmann od rzeki Przemszy aż do granicy terytorium Zagórza - 1819. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 761 (kopalnia „Ksawery”), 5258.

-      Plan Sytuacyjny kopalni Reden, Hutą Konstantyn i kolonią z oznaczeniem dróg i podziałem gruntów - 1819. Uzupeł.: 1827, 1833. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Mapa dozorstwa olkusko-siewierskiego - 1820. AGAD 565-17.

-      Karta inspekcji Olkusza i Siewierza - 1820. Z: Józef. Skalski Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Mapa dozorstw Głównej Dyrekcji Górniczej - 1821. AGAD 565-24.

-      Grund und Seiger-riss der Thaddaus Steinkohlen Grube zu Strzyżowice - 1822. Uzupeł.: 1828-1846, Schluss – 1846. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Józef pod Olkuszem - 1822. Uzupeł.: Michał Kossecki – 1828. Wym.: AGD sygn. 331, 545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Felix i Hut Cynkowych w Niemcach - 1822. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 762 (kopalnia „Feliks”), 5258.

-      Plan sytuacyjny folwarku Psary z kopalnią węgla Tadeusz [z] zaznaczeniem gruntów. Uzupeł. Fryderyk Krumpel – 1823, 1827, 1833. Autor: Józef Skalski - 1823. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan kopalni węgla kamiennego Feliks w Niemcach - 1825. Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Feliks”).

-      Plan kopalni Ksawery z objaśnieniami - 1825. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Rzut poziomy i pionowy wschodniej i zachodniej części kopalni Felix - 1825. Z: Józef Skalski. Wym.: AGD sygn. 331.

-      Plan zachodniej części kopalni węgla kamiennego Feliks - 1826. Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Feliks”).

-      Plan drogi żelaznej przy kopalni węgla Reden w budowie podziemnej - 1826. Wym.: AGD sygn. 331, 761 (kopalnia „Reden”), 5258.

-      Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic pomiędzy Olkuszem i Sławkowem wraz z kopalniami galmanu i ołowiu tamże znajdującymi się w celu założenia Głównej Głębokiej Sztolni – 1826. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel -1827, 1844, Ludwik Skupiński - 1842, 1844. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Katarzyna pod Sikorką – 1826. Wym.: AGD sygn. 331.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Ulisses pod Bukownem – 1827. Z: Michał Kossecki. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel – 1829, Ludwik Skupiński - 1845. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny zachodniej części kopalni Feliks [z] zaznaczeniem gruntu kopalni – 1827. Z: Michał Kossecki. Wym.: AGD sygn. 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalń galmanowych Herkules i Barbara sytuowanych w dozorstwie Olkusko-Siewierskiem pod wsią Żychcice - 1827. Z: Michał Kossecki. Uzupeł.: Fryderyk Krumpel 1829-1846. AGD sygn. 286 – Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545, 5258.

-      Situationsplan der Redengruben-kolonie nebst daz gehoringen Grundstukken bei Dąbrowa - 1827. AGD sygn. 2 – Plany i mapy (sygn. WAP 5595, sygn. WUG 75/T4). Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”).

-      Grundriss der Felix Steinkohlen zu Niemce - 1827. Uzupeł.: 1843. AGD sygn. 199 – Plany i mapy (sygn. WAP 5634, sygn. WUG 4/T1). Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Feliks”).

-      Plan wschodniej części kopalni węgla Reden - 1827. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rys pionowy i poziomy kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową - 1827. Uzupeł.: 1828, 1842, Johanes Schluss - 1841-1843. AGD sygn. 3. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 331, 545.

-      Rzut poziomy i pionowy odbudowy części kopalni węgla Reden z sztolnią Ullmann pod Dąbrową - 1827. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Ksawery pod Będzinem – 1827. Uzupeł.: 1844-1845. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy zachodniej części kopalni węgla kamiennego Felix w Niemcach (z powodu wybuchłego ognia w 1826 roku zatopionej) – 1827. Uzupeł.: 1842, 1843, 1845. AGD sygn. 200 – Plany i mapy (sygn. WAP 5635, sygn. WUG 3/T1). Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan dawnej kopalni Reden przy Hutach Cynku odbudowanej – 1828. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Rzut poziomy kopalni węgla Felix w Niemcach – 1828. AGD sygn. 198 – Plany i mapy (sygn. WAP 5633, sygn. WUG 2/T1). Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Feliks”).

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla Reden z sztolnią Ullmann pod Dąbrową – 1827. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy części kopalni Reden w celu zaprowadzeniem głębszej odbudowy – 1828. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Tadeusz pod Psarami – 1828. Uzupeł.: 1843-1846, Jan Marian Hempel – 1847. AGD sygn. 216 – Plany i mapy (sygn. WAP 5646, sygn. WUG 15/T2). Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanu Anna pod Strzemieszycami Małymi – 1829 - uzupeł. Krumpel Fryderyk. Autor: Michał Kossecki – 1827. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Rys poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w wsi Mierzęcicach – 1829-1834 - uzupeł. Krumpel Fryderyk. Autor: Michał Kossecki – 1827, uzupeł.: 1828, 1829. AGD sygn. 357 – Plany i mapy (sygn. WAP 5726, sygn. WUG 147/T5). Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 1829, 1841-1843 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki -1824, uzupeł.: 1827, Ludwik Skupiński – 1845-1846. AGD sygn. 355 – Plany i mapy (sygn. WAP 5724, sygn. WUG 147/15). Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny miasta Czeladź i gruntów do tegoż po rzekę Brynicę należących z oznaczeniem poszukiwań galmanu rządowych w roku 1828 rozpoczętych - 1829 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki -1829. AGD sygn. 288 - Plany i mapy (sygn. WAP 5336). Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Situationsplan der Xawery-Steinkohlen-Grube bei Będzin hinsichtlich deren Arbeiter-Kolonie-Grunde -1829. AGD sygn. 129 - Plany i map.

-      Rzut poziomy kopalni rudy Dankowice pod Pankami - 1832. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy kopalń rud w Kostrzyniu pod Pankami - 1832. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan kopalni rudy pod Kostrzynem z robotami bieżącymi - 1832. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan kopalni rudy żelaznej Kostrzyń nr 2 – 1832. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Karta petrograficzna zakładów górniczych oraz przecięcia pokładów węgla – 1833. Z: Józef Cieszkowski. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan podziału gruntów na kopalni Felix, Hutą i kopalnią – 1833. Z: Wincenty Pieniążek Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rys poziomy i pionowy kopalni węgli kamiennych pod Bobrkiem – 1833. Uzupeł.: 1835. AGD sygn. 292 – Plany i mapy (sygn. WAP 5652).

-      Situations-plan und Nivellevents-Risse Xawery-Steinkohlen-Grube bei Będzin und Reden-Steinkohlen-Grube – 1833. Uzupeł.: 1834-1842. Zbiory autora. Wym.: AGD sygn. 331.

-      Situationsplan de Redengruben und Konstatinhutten – Arbeiter kolonie bei Dabrowa – 1833. Uzupeł.: 1837, 1839. AGD sygn. 4, 6 - Plany i mapy (sygn. WAP 5260); Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Reden”).

-      Situationsplan und Nivellations Risse der Xawery Steinkohlen Grube bei Będzin und Reden-Steinkohlen Grube bei Dąbrowa behufs der zwischen diesen beiden Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage. 1833. Uzupeł.: 1834, 1842. AGD sygn. 8 - Plany i mapy (sygn. WAP 5598); Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Ksawery”), 762.

-      Durchschnitts-Risse der Steinkohlen-Flotze auf der Reden, Xawery und Felix-Grube - 1833. AGD sygn. 5 - Plany i mapy (sygn. WAP 5597, sygn. WUG 76/T4).

-      Plan sytuacyjny zachodniej części kopalni Felix zaznaczeniem gruntów kopalnianych - 1833. Z: Kossecki Michał. Wym.: AGD sygn. 331.

-      Plan sytuacyjny kopalń węglowych Reden i Ksawery z gruntami przy Hucie Bankowej – 1834. Wym.: AGD sygn. 331.

-      Plan sytuacyjny zajętych gruntów w roku 1833 i 1834 pod kopalnie rud pod Siemonią, Sączowem, Bobrownikami, Żychcicami i Wojkowicami Komornymi –1834. Uzupeł.: 1836, Ludwik Skupiński - 1841. Wym.: AGD sygn. 331, 545.

-      Plan sytuacyjny i niwelacyjny okolic Blachownia z wsią Łojki przyległą w celu założenia kopalni rud –1835. Wym.: AGD sygn. 331, 545.

-      Grund und Nivellements-Riss der Steinkohlen-Gruben-Revier von Niwka, Bobrek und Dańdówka behufs Projektirung eines anzulegen den stollns Cecilia – 1835. Uzupeł.: 1836, 1838-1842, 1844, Johanes Schluss - 1836-1838, 1840-1843, 1845, Ludwik Skupiński – 1845. AGD sygn. 233 - Plany i mapy (sygn. WAP 5320); Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Plan markszajderyczny węgla kamiennego w Bobrku - 1835. Uzupeł.: Ludwik Skupiński – 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kanału odpływowego sztolni Ponikowskiej -  1836. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Profil-Riss des Steinkohlenflotzes auf der Xaveri Grube - 1837. AGD sygn. 132 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Rzut poziomy i pionowy sztolni Ponikowskiej oraz północna część kopalni galmanu Józef – 1836. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan [?] otwory świdrowe nr 8, Gródnik nr IV, Huta Cynkowa nr 2 na kopalni węgla Ksawery z założeniem szybu pochyłego – 1837. Uzupeł.: 1838. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan kopalni Ksawery robót około gaszenia pożaru - 1837. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Przecięcia pokładów węgla kamiennego Ksawery w celu założenia szybu fedrunkowego pochyłego - 1837. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy kopalni węgla Reden pod Dąbrową z wyobrażeniem robót odkrywanych uskutecznionych - 1838. Uzupeł.: 1842. AGD sygn. 11 - Plany i mapy (sygn. WAP 5599, sygn. WUG 78/T4).

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni Ksawery – 1838. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Plan części kanału odpływowego sztolni Ponikowskiej z niwel[acją] części kopalni galmanu Józef - 1838. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Przecięcia pokładów węgla kamiennego Reden i Ksawery i Feliks – 1839. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden i Ksawery z projektem głębszej odbudowy na tychże kopalniach -  1839. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy zachodniej części kopalni węgla kamiennego Feliks w Niemcach (z powodu wybuchłego ognia w 1826 roku zatopionej) – 1840. Uzupeł.: 1843. AGD sygn. 200 - Plany i mapy (sygn. WAP 5635). Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan Sytuacyjny okolic Nowej Wsi oraz poszukiwania świdrowe za glinką – 1840. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Plan sytuacyjny zajętych gruntów na rzecz górnictwa tak folwarcznych jak też i włościańskich w terytorium wsi Siemoni - 1841. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan poszukiwań pokładu węgla pod Hutą Bankową oraz przecięcia pionowego - 1842. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy prywatnej kopalni galmanu Kozioł pod Sławkowem – 1842 uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki - 1824. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Rzut poziomy kopalni węgla kamiennego Xawery pod Będzinem – 1842. Zbiory autora.

-      Plan kopalni węgla kamiennego Józef w Bobrku [z] zaznaczeniem robót odkrywanych uskutecznionych od r. 1838 do r. 1843 - 1842. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach - 1842 Uzupeł.: 1843, Ludwik Skupiński - 1844-1845. AGD sygn. 361. Zbiory autora.

-      Rzut poziomy kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 1842. Uzupeł.: 1843, Karol Adamiecki - 1843, Ludwik Skupiński - 1844, 1845. AGD sygn. 360 - Plany i mapy (sygn. WAP 5729, sygn. WUG 152/T5). Wym.: AGD sygn. 36.

-      Plan zajętych gruntów włościańskich wsi Żychcice na kopalnię galmanu Barbara – 1842. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan sytuacyjny kopalni glinki ogniotrwałej August w Mierzęcicach – 1843 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki – 1827. Uzupeł.: Ludwik Skupiński – 1845, 1848-1851, 1855, Jan Marian Hempel– 1849, Józef Cieszkowski – 1849. AGD sygn. 356 – Plany i mapy (sygn. WAP 5725, sygn. WUG 148/T5). Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni galmanowej Barbara sytuowanej pod wsią Żychcice – 1843 - uzupeł. Fryderyk Krumpel. Autor: Michał Kossecki – 1827. Uzupeł.: Ludwik Skupiński – 1844-1851. AGD sygn. 284 - Plany i mapy (sygn. WAP 5678, sygn. WUG 41/T3). Wym.: AGD sygn. 331.

-      Grundriss der Steinkohlen Grube zu Dąbrowa – 1843. AGD sygn. 12 – Plany i mapy (sygn. WAP 5600, sygn. WUG 79/T4). Wym.: AGD sygn. 5258.

-      Rzut poziomy kopalni węgla kamiennego Józef pod Bobrkiem z wyobrażeniem robót odkrywanych od roku 1838 do 1843 uskutecznionych - 1843. AGD sygn. 235 - Plany i mapy (sygn. WAP 5653, sygn. WUG 21/T2).

-      Plan kopalni węgla kamiennego Reden  [z] zaznaczeniem robót odkrywanych uskutecznionych od 1838 do końca 1842 – 1843. Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”), 5258.

-      Rzut poziomy kopalni węgla Xsawery z wyobrażeniem robót odkrywanych od r. 1838 do połowy 1843 r. Uskutecznionych - 1843. AGD sygn. 133 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Ksawery”), 5258.

-      Plan Kopalni Węgla Feliks [z] zaznaczeniem robót odkrywanych uskutecznionych w r. 1838 do r. 1841 – 1843. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut pionowy i poziomy robót podziemnych dawnej kopalni węgla Feliks [z] zaznaczeniem robót uskutecznionych w r. 1841 – 1843. Uzupeł.: 1844 [?]. AGD sygn. 201 - Plany i mapy (sygn. WAP 5636, sygn. WUG 1/T1). Wym.: AG D545.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Xawery – 1843. AGD sygn. 134 - Plany i mapy.

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni Jerzy i kolonią – 1844. Wym.: AGD sygn. 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy sztolni Ponikowskiej, szybu Machinowego z północną częścią kopalni Józef – 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami – 1844. AGD sygn. 218 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan płuczki galmanu Strzemieskiej w celu założenia mechanizmu płukania galmanu – 1844.Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan kopalni Reden obejmujący cały ciąg robót – 1844. Uzupeł.: 1845. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Situationsplan Ulyssysgruben - Bergkolonie nebst dazu gehorenien Grunden bei Bukowno – 1844. AGD sygn. 298 - Plany i mapy (sygn. WAP 5341). Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Situationsplan der auf der Felixgrube zu Niemce aquivirlen und zu vergutigen den Grunde – 1844. AGD sygn. 202 - Plany i mapy (sygn. WAP 5311).

-      Rzut poziomy i pionowy opływającej wody sztolnię Pilecką w otworu północnego tejże sztolni aż do mostku pod drogę bitą dla założenia płuczki galmanu – 1844. AGD sygn. 297 - Plany i mapy (sygn. WAP 5340). Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden pod Dąbrową Oddziału Zachodniego - 1844. AGD sygn. 21 - Plany i mapy (sygn. WAP 5606, sygn. WUG 86/T4). Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Plan sytuacyjny okolicy między kopalnie węgla kamiennego Reden w Dąbrowie a Feliks w Niemcach – 1844. AGD sygn. 203 - Plany i mapy (sygn. WAP 5637, sygn. WUG 6/T1). Wym.:AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”).

-      Plan części kopalni Reden z oznaczeniem placu na skład węgla – 1844. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Przecięcie szybu pochyłego Maria dla usypać mającej się grobli – 1844. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery z oznaczeniem wszelkich robót bieżących – 1844. Wym.: AGD sygn. 261 (kopalnia „Ksawery”), 545.

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni Anna i kolonią – 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 545, 5258.

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni Barbara - 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni węgla Tadeusz i kolonią -  1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny gruntów kopalni Felix i kolonią gruntów - 1844. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan kopalni węgla Reden [z] zaznaczeniem wszelkich robót bieżących - 1844.Uzupeł.: 1845. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan dawnej kopalni węgla kamiennego Feliks [z] zaznaczeniem robót do końca 1844 r. – 1844. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan poszukiwania węgla kamiennego w zachodniej części kopalni Reden - 1845. Uzupeł.: 1847. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Profil drogi projektowanej na kopalni węgla Ksawery – 1845. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery - robót podziemnych - 1845. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Plan części kopalni Ksawery - 1845. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Przecięcie przez projektowany szyb Maria dla zaznaczenia usypać się mającej grobli - 1845. AGD sygn. 17 - Plany i mapy (sygn. WAP 5603). Wym.: AGD sygn. 545.

-      Durchschnitts-Risse der Reden-Gruben-Maria Schacht-Anlage wegen Ausmittlung des noch zu Schuttenden Dammes – 1845. AGD sygn. 16 - Plany i mapy (sygn. WAP 5602).

-      Plan kopalni węgla kamiennego Ksawery w celu pogłębienia szybu pionowego w stronie wschodniej kopalni - 1845. AGD sygn. 135 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Rzut poziomy i pionowy zachodniej części kopalni Felix – 1846 uzupeł. Krumpel Fryderyk. Autor: Józef Skalski -1826. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Plan sytuacyjny i przecięcia pionowe otworów świdrowych w roku 1846 uskutecznionych na poszukiwaniu węgla kamiennego pod Hutą Bankową  - 1846. Wym.: AGD sygn. 331, 5258.

-      Przecięcie pokładu nowo stwierdzonego pod Hutą Bankową – 1846. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan sytuacyjny terytorium kopalni Jerzy z odgraniczeniem pola kopalnianego dla poszukiwań P[a]nu Wydrakiewiczowi – 1846. AGD sygn. 304 - Plany i mapy (sygn. WAP 5690, sygn. WUG 55/T3).

-      Plan kopalni Reden w celu prowadzenia szybu pochyłego Maria - 1846. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Plan dalszych poszukiwań na nowo wyśledzonym pokładzie węgla kamiennego pod Hutą Bankową - 1846. Uzupeł.: 1847. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Reden”).

-      Przecięcia pokładów Reden pod Hutą Bankową – 1846. Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Reden”).

-      Przecięcia pokładów węgla kamiennego na kopalniach Ksawery i Reden - 1846. AGD sygn. 20 - Plany i mapy (sygn. WAP 5605, sygn. WUG 85/T4). Wym.: AGD sygn. 545, 761 (kopalnia „Reden”).

-      Durchschnittriss mehrer in der Gegend zwischen der Bankhutte und Redengrube niedergebrachten Bohrlocher, Dukkeln und eins Schachts – 1846. AGD sygn. 18 - Plany i mapy (sygn. WAP 5604, sygn. WUG 83/T4). Wym.: AGD sygn. 762 (kopalnia „Cieszkowski”).

-      Plan robót odkrywanych na kopalni Ksawery - 1846. Wym.: AGD sygn. 761 (kopalnia „Ksawery”).

-      Grund und Durchschnittsriss eines Theiles der Redengrube und zwar vom Kazimir-bis Maria-Schacht-behufs das Betriebes des Grundstrekken-Ortes und des letztern Schachtes – 1846. AGD sygn. 19 - Plany i mapy. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan sytuacyjny części kopalni galmanu Józef [z] zaznaczeniem robót uskutecznionych w r. 1846 - 1846 [?]. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Wyciąg z planu kopalni węgla kamiennego Feliks z oznaczeniem wykonanych robót – 1847. AGD sygn. 204 - Plany i mapy (sygn. WAP 5638).

-      Rzut poziomy i pionowy szybu Machinowego na kopalni węgla Tadeusz - 1847. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Mapa szczegółowa robót na kopalni węgla kamiennego Reden - głębsza odbudowa do końca 1846 r. – 1847. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan projekt zaprowadzenia sztolni na kopalni rudy pod Gnaszynem – 1847. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan zawartych robót odkrywanych na kopalni węgla Ksawery z wymienieniem filaru - 1847. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Plan kopalń węglowych w Bobrku i Dańdówce - 1847. Wym.: AGD sygn. 545.

-      Grund und Profil-Risse auf der Xaveri-Grube im Jahre 1847 der forgesetzten AbraumArbeit des ostlichen Theils des Pfeilers X der X ost. - 1847. AGD sygn. 142 - Plany i mapy.

-      Plan kopalni węgla Feliks [z] zaznaczeniem wszelkich robót bieżących - 1848. Wym.: AGD sygn.545.


Przypisy:

[1] Informacje uzyskane od Herberta Kadena (kierownika Archiwum Uniwersytetu Technicznego (Akademii Górniczej w Freibergu, Niemcy), które opracowano na podstawie zachowanej dokumentacji osobowej studentów. W materiałach archiwalnych zachowało się między innymi podanie podpisane przez Krumpla (grudzień 1813 r.), w którym prosi Urząd Górnictwa o przyznanie pomocy finansowej, a także wyraża gotowość wstąpienia w szeregi formacji „Obrońcy Ojczyzny” („der fechtenden Vaterlandsverteidiger treten”).[2] Pismo Wyższego Urzędu Górniczego w Freibergu z 23 X 1816 r., por. A. S. Kleczkowski., K.-F. Zillmann., J. Hofmann, Początki Akademii Górniczej w Kielcach (1816-1827) w świetle dokumentów z archiwów Drezna, Freiberga i Kielc. „Pr. Muz. Ziemi”. 1986, 38, 78-79.[3] Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] – AGD sygn. 323. Natomiast A. S. Kleczkowski, Staszica zarząd górnictwem (1815-1824) – zaranie i kres w świetle archiwów A. J. Czartoryskiego i K. Lubeckiego. [w:] Stanisław Staszic i jego dzieło.  J. Topolski (red.): Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geologii polskiej. Materiały sesji naukowej. Piła 27-28 III 1976 r., Wyd. Poznańskie, Poznań, 1978, s. 117-143, podaje, że referent Krumpel w 1825 r. prowadził poszukiwania węgla pod Kunowem. Raport omawiający te prace nosi datę 3 VIII. Autor stwierdza, że rysunki towarzyszące opisom zostały wykonane przez Georga Gottlieba Puscha (przekroje przez trzy pokłady węgla).[4] Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] – AGD sygn. 5258, pismo podpisane przez naczelnika Sekcji Hieronima Łabęckiego i dyrektora Wydziału Ilja [Eliasza] Schenchine [Szenszina, Szenszyna]. Por. J. Szczepański, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997, s. 1-294, podaje, że Krumpel zakończył pracę zawodową w 1855 r. Natomiast J. A. Rzymełka, Dzieje poznawania geologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego do 1870 roku. „Pr. nauk. Uniw. Śl.”, 1988, nr 898, s. 1-261, stwierdza, że Krumpel zawarł związek małżeński z Polką Gołkowską. Należy stwierdzić, że brak dokumentów uniemożliwia prześledzenie dalszych losów zawodowych Krumpla w Okręgu Wschodnim.[5] Por. A. J. Wójcik, Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. „Analecta”, 2005, nr 1-2, s. 227-308, gdzie odnotowano, między innymi, zatrudnienie Fryderyka Krumpla w Akademii Górniczej na stanowisku profesora rysunków (1817 r.), profesor inżynierii górniczej (1818 r.), profesor markszajderii (1826 - 1830).[6] D. Kosacka, Nowe plany przemysłowe w Archiwum Głównym Akt Dawnych. „Kwart. Hist. Kult. Mater.”, 1962, nr 3-4, s. 773-783.[7] Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór Kartograficzny AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] - Plany i mapy, sygn. 4 (5596), 6 (5260), skala 1:2000 (łatry). Numeracja planów i map jest zgodna z spisem: F. A. Rogalewicz,: Katalog planów i akt Archiwum Górniczego w Dąbrowie Górniczej.  1928, t. I, s. 1-303, [Maszyn., Bibl. AGH, Kraków], a powtórzoną F. A. Rogalewicz, Archiwum Górnicze w Dąbrowie Górniczej. Katalog Planów i Map. [b. w.], 1938, t. I, s. 1-23. Uwaga: 1 łatr (zwany też lachtr, lachter polski) = 10 stóp = 100 cali = 1 000 prym = 10 000 sekund, a 1 łatr = 2,016 m (czasem stosowano także podział łatr na 8 części, zwanych achtlami).[8] Tamże, AGD – Plany i mapy, sygn. 8 (5598),  skala 1:2000 (łatry). Jeden z egzemplarzy tej mapy, o wymiarach 1 m x 3,5 m, znajduje się w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (nr inw. V 2217/3764).[9] Tamże, AGD - Plany i mapy sygn. 198 (5633), skala 1:2000 (łatry).[10] Tamże, AGD) - Plany i mapy, sygn. 200 (5635), skala 1:2000 (łatry).[11] AGD sygn. 3 (zbiory autora), skala 1: 2000 (łatry).[12] AGD - Plany i mapy, sygn. 20 (5605), skala 1:100 (łatry).[13] Tamże, AGD - Plany i mapy, sygn. 18 (5604), skala 1:500 (łatry).[14] AGD sygn. 361 (zbiory autora), skala 1:2000 (łatry).[15] AGD - Plany i mapy, sygn. 356 (5725), skala 1:1000 (łatry).[16] Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór Kartograficzny AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] - Plany i mapy, sygn. 362 (5730), skala 1:1000 (łatry).[17] Archiwum Państwowe w Katowicach, AGD - Archiwum Górnicze Dąbrowy [Górniczej] – AGD sygn. 704, 707, 708.[18] Tamże, sygn. 2167, 2216.[19] Są to min.: „Akta raportów poszukiwań galmanu pod Czeladzią” - AGD sygn. 695 z 1826 r.; „Raporta poszukiwań galmanu pod Siewierzem” - AGD sygn. 696 z 1825 r.; „Akta poszukiwań węgla kamiennego w gruntach wsi Sielce ekonomii koziegłowskiej” - AGD sygn. 699 z 1828 r.; „Akta poszukiwania warstwy węgli między Łagiszą a Strzyżowicami” - AGD sygn. 738 z 1825 r. oraz „Akta budowy Sztolni w kopalni olkuskiej” – AGD sygn. 2171 z 1827 r.[20] A. Wójcik, Dąbrowska Sztygarka na tle początków górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. „Prz. Górn.”, 1996, nr 6, s. 37-40.[21] S. Kossuth, Zarys rozwoju techniki górniczej w kopalniach węgla w Zagłębiu Górnośląskim do połowy XIX wieku. „Wiad. Górn.”, 1960, nr 11, s. 405-409.[22] Wtedy to Jan Marian Hempel, pracownik Zachodniego Okręgu Górniczego zastosował do pomiarów na kopalniach „Reden” i „Ksawery” w Dąbrowie [Górniczej] teodolit, por. A. J. Wójcik, Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego. „Analecta”, 2006, nr 1-2, s. 255-278.