Prawa autorskie
Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Copyright © Andrzej J. Wójcik (lub upoważnione podmioty – jeżeli zostanie to wskazane – i/lub podmioty, które otrzymały od nich licencję). Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje podane na naszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik>. Wszelkie modyfikacje zawartości tej strony internetowej są zabronione. Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

Znaki handlowe
Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób na naszej stronie internetowej, zamieszczone tu znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik>.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności
Informacje podane na naszej stronie internetowej nie są wiążące. W żadnym przypadku <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to, bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymamy wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania. Publikowane na naszej stronie internetowej informacje mogą zawierać odnośniki lub przełączenia do produktów, usług itp. Partnerów <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik>, które w danym kraju nie są wprowadzone lub aktualnie nie są dostępne. <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie gwarantuje ścisłości takich informacji, w szczególności z powodu możliwości wprowadzania zmian, specyficznych wymogów lub ograniczeń dostępności, zaś odesłania takie nie oznaczają, że <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> ma zamiar wprowadzić te produkty, usługi itp. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności w danym kraju i możliwości zamówienia produktów, usług itp., należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do relacji zewnętrznych w <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik>.

Komentarze, sugestie
Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane, jako niepoufne i niezastrzeżone. Osoba wysyłająca informacje lub materiały tym samym przekazuje <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nieodwołalne prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, ideii, wiedzy lub technik.

Specyficzne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej
Wszelkie dostępne na naszej stronie internetowej oprogramowanie („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi należącymi do <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> i/lub jej dostawców. Używanie tego Oprogramowania jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest dołączona lub włączona do Oprogramowania („Umowa Licencyjna”). Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać pobrane z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne i karne. Bez ograniczania postanowień podanych powyżej, kopiowanie lub reprodukcja przedmiotowego oprogramowania na jakimkolwiek serwerze lub stanowisku komputerowym w celu dalszego powielania lub redystrybucji jest zabronione. Ewentualna odpowiedzialność gwarancyjna, związana z omawianym oprogramowaniem, jest ograniczona wyłącznie do postanowień umowy licencyjnej. Za wyjątkiem odpowiedzialności ustalonej w umowie licencyjnej, <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tego oprogramowania, włączając w to swoją odpowiedzialność i uwarunkowania dotyczące aspektów handlowych, przydatności do specyficznych celów, tytułu prawnego i nienaruszenia praw.

Świadczenie usług i odpowiedzialność
<ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie świadczy drogą niniejszej strony usług i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przez użytkowników witryny jakichkolwiek informacji w niej zawartych. <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie odpowiada za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszej witrynie. <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy czy pominięcia spowodowane zaniedbaniem lub jakąkolwiek inną przyczyną, ani za żadne, jakkolwiek spowodowane straty poniesione przez jakąkolwiek osobę polegającą na treści niniejszej strony internetowej. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą. Niniejsza strona może ponadto zawierać odnośniki do określonych ustaw i przepisów, które podlegają nowelizacji i stąd powinny być interpretowane wyłącznie w konkretnych okolicznościach, w których są cytowane. Informacje zamieszczane są bez uwzględniania jakichkolwiek zmian. <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> nie zapewnia ich kompletności, poprawności i aktualności, i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik>, powiązane z <ANWOJA.PL - Andrzej J. Wójcik> grupy, partnerzy, konsultanci nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej witrynie internetowej ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.